upload/flag_en.jpg
upload/school.gif

upload/looker1anim.gif
Разписание на часовете за VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас за 21,22 и 23 ноември 2017 г.
(не важи за начален етап)

1 час – 13:15 - 13:50 ч.
2 час – 13:55 - 14:30 ч.
3 час – 14:45 - 15:20 ч.
4 час – 15:25 - 16:00 ч.
5 час – 16:05 - 16:40 ч.
6 час – 16:45 - 17:20 ч.
7 час – 17:25 - 18:00 ч.


upload/looker1anim.gif
УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС!


upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ