Галерия

upload/flag_en.jpgupload/school.gif

upload/looker1anim.gif

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД 09-284/15.01.2019 г. на министъра на образоването и науката дните от 16.01. до 18.01.2019 г. са определени за неучебни дни за учениците от област Шумен.
Учебните занятия ще се възстановят на 21.01.2019 година съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове и учебни смени.
upload/looker1anim.gif

УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС


upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ И БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА[center][/center]