upload/purvi.jpg


upload/obyavlenie1.jpg

***Свободни места след второ класиране - 13


УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


1. За учебната 2017/2018 година ще бъдат приети 120 ученици:
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Интерактивен английски език;
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Компютърно моделиране
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Визуално изобразително изкуство;
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Музика и солфеж;
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Хореография.

При наличие на деца близнаци, единият от които е приет в първи клас, то другият близнак се приема над утвърдения брой ученици.

2. За учебната 2017/2018 година ще бъдат сформирани 3 групи за целодневна организация на обучение за учениците от първи клас.

Желанието на родителите да се отрази в подаденото заявление.

3. Критериите, по които ще се приемат ученици (при по-голям брой желаещи от местата в паралелките) ще носят съответен брой точки, както следва:

upload/9.jpg3.1. Близост на училището до настоящия адрес - до 20 точки;

upload/9.jpg3.2. Дете с трайни увреждания над 50% - 20 точки;

upload/9.jpg3.3. Дете с двама починали родители - 20 точки;

upload/9.jpg3.4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 20 точки;

upload/9.jpg3.5. Близост до месторабота на единия родител - 20 точки;

4. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

upload/9.jpg4.1. Подаване на заявления за прием - 03.04.2017 до 31.05.2017 .

upload/9.jpg4.2. Училищна комисия извършва първо класиране и обявява резултатите -до 05.06.2017г.

upload/9.jpg4.3. Записване в училището на приетите след първо класиране - от 06.06 до 12.06.2017г.

upload/9.jpg4.4 Обявяване на свободните места на приетите след първо класиране - 13.06.2017г.

upload/9.jpg4.5 Приемане на заявления за участие във второ класиране 14.06 -16.06.2017г.

upload/9.jpg4.6 Училищна комисия извършва второ класиране и обявява резултатите до 20.06.2017 г.

upload/9.jpg4.7 Записване в училището на приетите след второ класиране - 21.06 -23.06.2017 г.

upload/9.jpg4.8 Обявяване на списъци на записаните ученици в първи клас по училища и свободни места след второ класиране - 28.06.2017 г.

upload/9.jpg4.9 Попълване на свободните места- до 15.09.2017 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:


  1. Заявление за записване в първи клас - по образец на училището.

  2. Копие и оригинал (за сверяване) на документ за адресна регистрация на родителя настойник.

  3. Декларация от родителя (по образец на училището) с данни за детето и оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето..

  4. Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.