Галерия

upload/purvi.jpg


upload/obyavlenie1.jpg

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА1. За учебната 2018/2019 година ще бъдат приети 96 ученици, разпределени в 4 паралелки:
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Интерактивен английски език;
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Визуално изобразително изкуство;
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Музика и солфеж;
upload/9.jpg• 1 паралелка с изучаване на Хореография.

2. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
• За учениците от начален етап – от І до ІV клас, след писмено заявено желание от родителя.

Училищния план-прием е утвърден със заповед №475/22.03.2018 г. на директора на училището.

Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

Приложение №1
Приложение №2
Приложения от № 3-1 до № 3-8 - Описание на прилежащия район за всяко училище
Приложение №4