УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПРОФИЛ: „МУЗИКА”/ МУЗИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 7
ПРОФЕСИЯ:ТАНЦЬОР / СПЕЦИАЛНОСТ: БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ - 7

график на дейностите по попълване на незаетите места

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

На вашето дете предстои да продължи обучението си в осми клас.
За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация:

-Kандидатстване след 7. клас - официален сайт на МОН
-Презентация-прием след завършен 7. клас за учебната 2017/2018 година

Обучението след завършен VІІ клас в СУ "Сава Доброплодни", град Шумен за учебната 2017/2018 година ще се извърши в следните профили и специалности от професии:
upload/line.gif

***Съобщение за провеждане на изпити за проверка на способностите за прием на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година

**График за явяване на прием изпит за проверка на способностите по музика - 05.06.2017 г.

График за консултации
/проверка на способностите по музика/


График за консултации
/проверка на способностите по изобразително изкуство/

upload/line.gif

ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ" с интензивно изучаване на руски език,

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература и математика.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VIII - XII клас)

БАЛООБРАЗУВАНЕ:


ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:


  1. Чужд език - Руски език

  2. Чужд език - Английски език


ДИСЦИПЛИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:


УЧЕБЕН ПЛАН


upload/line.gif


ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" с интензивно изучаване на английски език,

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство


СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VІІІ - XII клас)

БАЛООБРАЗУВАНЕ:ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:


  1. Изобразително изкуство

  2. Чужд език - Английски език


УЧЕБЕН ПЛАН


upload/line.gif


ПРОФИЛ "МУЗИКА" с интензивно изучаване на английски език,

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по музика


СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VІІІ - XII клас)
БАЛООБРАЗУВАНЕ:


ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:


  1. Музика

  2. Чужд език - Английски език


УЧЕБЕН ПЛАН


upload/line.gif


Професия "Танцьор", специалност "Български танци" с разширено изучаване на английски език

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература и математика


СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VІІІ - XII клас)
БАЛООБРАЗУВАНЕ:Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. Ви информирам, че от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.УЧЕБЕН ПЛАНПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

upload/bullet.jpgБългарски език и литература - 19.05.2017 г.
upload/bullet.jpgМатематика - 22.05.2017 г.
upload/bullet.jpgПроверка на способностите по изобразително изкуство - 02.06.2017 г.
upload/bullet.jpgПроверка на способностите по музика - 05.06.2017 г.

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

График за дейности по приемане на ученици в държавни и общински училища съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за учебната 2017/2018 година


УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ И ФОРМАТ НА ИЗПИТА:

Български език и литература
Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача
Математика
Изобразително изкуство
Музика