УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

upload/looker1anim.gif

Съобщение за провеждане на изпити за проверка на способностите
График за явяване на приемен изпит за проверка на способноатите по музика
upload/looker1anim.gif


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

На вашето дете предстои да продължи обучението си в осми клас.
За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация:

-Kандидатстване след 7. клас - официален сайт на МОН

-Презентация-прием след завършен 7. клас за учебната 2018/2019 година

Обучението след завършен VІІ клас в СУ "Сава Доброплодни", град Шумен за учебната 2018/2019 година ще се извърши в следните профили и специалности от професии:

upload/line.gif

ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ" с интензивно изучаване на руски език,

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература и математика.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VIII - XII клас)

БАЛООБРАЗУВАНЕ:


ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:


  1. Чужд език - Руски език

  2. Чужд език - Английски език


ДИСЦИПЛИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:upload/line.gif


ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" с интензивно изучаване на английски език,

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство


СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VІІІ - XII клас)

БАЛООБРАЗУВАНЕ:ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:


  1. Изобразително изкуство

  2. Чужд език - Английски езикupload/line.gif


ПРОФИЛ "МУЗИКА" с интензивно изучаване на английски език,

1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по музика


СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

5 години (VІІІ - XII клас)
БАЛООБРАЗУВАНЕ:


ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:


  1. Музика

  2. Чужд език - Английски езикupload/line.gifupload/1_1.jpgВъв връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-4135/28.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

upload/1_1.jpgВреме за извършване на дейностите по прием 2018/2019 г.: от 14.05.2018 г. до 11.09.2018 г. всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

upload/bullet.jpgБългарски език и литература - 21.05.2018 г.
upload/bullet.jpgМатематика - 23.05.2018 г.
upload/bullet.jpgПроверка на способностите по изобразително изкуство - 01.06.2018 г.
upload/bullet.jpgПроверка на способностите по музика - 04.06.2018 г.

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

График за дейности по приемане на ученици в държавни и общински училища съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за учебната 2018/2019 година

График за консултации по изобразително изкуство за проверка на способностите за ученици в VII клас


УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ И ФОРМАТ НА ИЗПИТА:

Български език и литература
Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача
Математика
Изобразително изкуство
Музика