Галерия

Албум: 'Чашка чая'

Доставка на IТ оборудване за нуждите на СУ "Сава Доброплодни"-Шумен
по Проект BG05M2OP001-3.002-0104-C01/22.08.2016г.
"Заедно живеем, учим, успяваме"
===================================================================================

***ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА***

ОБЯВА

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


***************

ДОКУМЕНТИ

***************

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ

***************

ДОГОВОР