upload/logoes.pngupload/logobg_right.jpg

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1? по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

upload/looker1anim.gif
=========================
Вход към електронна платформа
=========================


Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст отдясно.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст в средата.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC
Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта


************
ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ
**********

Клуб "Родолюбие"
Група "Родна реч"
Ръководител:Красимира Йорданова Алексиева


Представителен хор "Сава Доброплодни" - гимназиален етап
Представителен хор "Сава Доброплодни" - прогимназиален етап

Ръководител: Христина Тодорова Костадинова

Клуб „В света на приказките“
Ръководител:Галина Дойчева ДимитроваКлуб „Компютърна графика“
Клуб „Компютърно моделиране“
Клуб „Визуални изкуства“
Клуб „Дигитални артисти“
Ръководител:Ангел Стоянов Ангелов

Арт клуб „Дъга” – вокална група
Ръководител:Антония Илиева Божинова


Група „Полезно е да си грамотен"
Група „Практическа граматика”
Група „Полезна граматика”
Ръководител:Ася Стефанова Йоцова


Клуб „Позитивни стъпки“
Ръководител:Бистра Иванова Тодорова


Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения по биология и здравно образование с ученици от 12 г клас
Ръководител:Бистра Радославова Тодорова


Танцов "Клуб Луди Млади" 1
Танцов Клуб "Луди Млади" 2
Ръководител:Борис Илиев Иванов


Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения по биология и здравно образование 12 а,б
Клуб „Екология и здраве“
Ръководител:Веселин Великов Жечев


Група за спортни дейности "Баскетбол"
Група за спортни дейности "Футбол"
Ръководител:Веселин Дочков Гацев


Състав "Народен хор"
Ръководител:Веселка Диянова Антонова


Клуб „Танцувалня”1
Клуб "Танцувалня"2
Ръководител:Виктория Христова Русева


Клуб по изобразително изкуство ,,Тинторето“
Ръководител:Виолета Петрова Петрова


Група „Да успеем заедно“
Група „Заедно можем“
Ръководител:Диана Илиева Димова


Клуб "Зелени алтернативи"
Ръководител:Димитър Атанасов Димитров


Група за допълнително обучение по математика в 7. клас - 1
Група за допълнително обучение по математика в 7. клас - 2
Ръководител:Дора Рускова Койнова


Клуб " Занимателна философия"
Ръководител:Екатерина Стоянова Караджова Цанева


Клуб „Природата и аз“
Ръководител:Елисавета Василева Димова


Състав "Народен оркестър"
Ръководител:Иван Димов Иванов


Клуб “Аз съм българче”
Група "Знам повече"
Ръководител:Ивелина Йорданова Кръстева


Клуб "Тонизираща гимнастика"
Ръководител:Катя Белчева Димитрова


Клуб „Уеб дизайн“
Ръководител:Красимир Валентинов Харизанов


Клуб „Coding for kids“
Ръководител:Лейля Алиева Басриева


Клуб "Пътешественици"
Група "Искам да знам повече"
Група "По трудните пътеки на математиката"
Ръководител:Людмила Жечева Славова


Клуб „Пътешествие с водната капка“
Клуб „i_Create_to_Educate“
Клуб „SAM Animation“
Клуб "Движение на реални обекти с Лего WEDO“
Ръководител:Мадлена Михайлова Станчева


Клуб "Дебати"
Ръководител:Мадлена Славова Косева


Група "Език наш"
Група „ Опознай родината“
Група "Математикознайко"
Ръководител:Мануела Ивайлова Недекова


Клуб „Математика и информатика 5 клас“
Клуб „Математика и информатика 6 клас“
Ръководител:Маргарита Йорданова Радославова


"Математика за всеки 1"
"Математика за всеки 2"
"Математика за всеки 3"
Ръководител:Мариана Илиева Пенева


Клуб „Арт идеи“
Ръководител:Мариана Кинова Петкова


Група "Моята родина"
Група "Моят роден език"
Група "Математиката - лесна и интересна"
Ръководител:Мария Иванова Папазова


Школа- Master class /Мастър клас/
Ръководител:Марияна Савова Тушева


Клуб "Родолюбчета"
Група "Обичам да чета и пиша"
Ръководител:Мирослава Петкова Лечева


Група „И аз ще мога“
Група „И аз мога“
Клуб „Театрална работилница“
Клуб „Мисия - грамотни“
Ръководител:Нора Димитрова Баланска


Руска театрална палитра „Радуга 1“ – театрално студио на руски език
Руска театрална палитра „Радуга 2“ – театрално студио на руски език
Ръководител:Радка Николова Гочева


Клуб "Толерантност"
Ръководител:Румяна Цветанова Буковалова


Група „Знайко“
Вокална група „Мечтатели“
Ръководител:Светослава Георгиева Накева


Клуб по волейбол ,,Фаворит”
Мажоретен състав "Грация"
Ръководител:Силвия Димитрова Кондаклиева


Група по български език и литература ,,Веда - 1“, 7. д клас
Група по български език и литература ,,Веда - 2“, 7. е клас
Група по български език и литература ,,Веда - 3“, 7. ж клас
Ръководител:Стела Стоянова Мечева


Група ,,Приказни вълшебства”
Група ,,Аритметко”
Група ,,Главоблъсканица”
Ръководител:Татяна Станчева Сандова