Галерия

Договори за доставка на готова храна за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни", град Шумен
Договор за "Текущ ремонт на класни стаи № 22, 24, 25, 26, 32, 39, стая за учителите от начален етап, стая за помощния персонал, хореографски зали на 1 и 3 етаж“ и други текущи ремонти в СОУ „Сава Доброплодни", град Шумен"
Договор за Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І -VІІ на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за учебната 2015/2016 годинаДоговор по Национална програма „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001 по ОП «Развитие на човешките ресурси» в СОУ "Сава Доброплодни", град Шумен.Договор по Национална програма "ИКТ в училище", за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни", гр. ШуменДоговор по Националната програма Модернизация на материалната база, модул Подобряване на училищна среда за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни", град ШуменДогор за избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни"– град Шумен, по обособени позиции:
Позиция №1 - Предоставяне на закуски и/или плод включително млечно-кисели продукти за ученици от I до IV клас в СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен
Позиция №2 – Доставка на обяд за учениците от І клас, обучаващи се на целодневна организация в СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен