Галерия

upload/exce1.jpg Бланка - постижния на ученици и учители
upload/word.jpg Протокол родителска среща
upload/word.jpgТитулни страници
upload/pdf.jpgСведение за лекторскиupload/exce1.jpg
upload/word.jpgБланка - ранглиста
upload/pdf.jpgЗаявление за издаване на добликат

Заявления за отсъствие по уважителни причини до 7 учебни дни в една учебна година:
upload/pdf.jpg - 3аявление до директора до 7 дни - преди отсъствието
upload/pdf.jpg - 3аявление до директора до 7 дни - след отсъствието
upload/pdf.jpg - 3аявление до кл. ръководител до 3 дни - преди отсъсвието
upload/pdf.jpg - 3аявление до кл. ръководител до 3 дни - след отсъсвието