Галерия

График за учебното време през учебната 2017/2018 година


График за провеждане на контролните и класните работи


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година


График за провеждане на часовете по СИП


График за провеждане на консултации по учебни предмети


График за дежурството на учителите


График за провеждане часовете по индивидуален инструментГрафик за организиране и провеждане на спортни дейности в І, ІІ, ІІІ и ІV клас


График за провеждане на допълнителния час по ФВС


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация