Галерия

Доставка на канцеларски материали по обособени позиции,
за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен
по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г.
„Заедно живеем, учим, успяваме”

=======================================================================================

ОБЯВА

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


***************

ДОКУМЕНТИ

***************

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

***************

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2