Галерия

=======================================================================================

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

=======================================================================================

НАРЕДБА за приобщаващото образование

=======================================================================================

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

=======================================================================================

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

=======================================================================================

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

=======================================================================================
Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

=======================================================================================

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

=======================================================================================

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

=======================================================================================
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

=======================================================================================

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

=======================================================================================