Галерия

=======================================================================================

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

=======================================================================================

НАРЕДБА за приобщаващото образование

=======================================================================================

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

=======================================================================================

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)
Обн. - ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.


=======================================================================================

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.)
Обн. - ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г


=======================================================================================
Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм., бр. 12 от 2017 г.)
Обн. - ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.


=======================================================================================

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

=======================================================================================

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

=======================================================================================

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

=======================================================================================

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

=======================================================================================