Галерия

Държавна агенция за закрила на детето

***************

Информация за социалните услуги в общността за деца

***************

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

***************

Превенция на насилието и агресията - добри практики

***************

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование