Галерия

Свободни места за ученици за учебната 2018/2019 година

Процедурата за прием на ученици е в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

1. Учениците, които желаят да се запишат в Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен за обявените свободни места и/или техните родители, подават писмено заявление съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на училището;
2. Директорът на Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен издава служебна бележка до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.
3. Служебната бележка се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.
4. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
5. До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен.
6. Директорът на Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
7. Директорът на Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
8. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на Средно училище "Сава Доброплодни", гр. Шумен.
upload/1klas1.jpg
upload/5-klas.jpg
upload/8-klas-1.jpg


НАЙ - МАЛКО 10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ
СУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ"