16.06.2016 г.
Процедура за:

Избор на изпълнител за извършване на текущи ремонтни работи в СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен, включващи дейности по:
1. Позиция 1: Текущ ремонт на козирката на покрива на училищната сграда
2. Текущ ремнот на фасадата на първия етаж на училищната сграда и физкулурния салон


upload/looker1anim.gif

11.05.2016 г.
Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Избор на изпълнител за Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І -VІІ на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за учебната 2016/2017 година"


upload/looker1anim.gif

10.08.2015 г.
Проведена процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП, с предмет:
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни"– град Шумен, по обособени позиции:
Позиция №1 - Предоставяне на закуски и/или плод включително млечно-кисели продукти за ученици от I до IV клас в СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен, за учебната 2015/2016 година
Позиция №2 – Доставка на обяд за учениците от І клас, обучаващи се на целодневна организация в СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен, за учебната 2015/2016 година


upload/looker1anim.gif

18.06.2015 г.
Проведена процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП, с предмет:
"Текущ ремонт на класни стаи № 22, 24, 25, 26, 32,39, стая за учителите от начален етап, стая за помощния персонал, хореографски зали на 1 и 3 етаж“ и други текущи ремонти в СОУ „Сава Доброплодни", град Шумен"


upload/looker1anim.gif


18.03.2015 г.
Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Избор на изпълнител за Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І -VІІ на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за учебната 2015/2016 година"


upload/looker1anim.gif

Проведена процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП, с предмет:
"Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001 по ОП «Развитие на човешките ресурси» в СОУ "Сава Доброплодни", град Шумен."

upload/looker1anim.gif

Проведена процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП, с предмет:
"Доставка на 10 броя проектори, 3 броя настолни компютри и 5 броя преносими компютри по Национална програма "ИКТ в училище", за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен"

upload/looker1anim.gif

Проведена процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП, с предмет:
"Доставка на учебно оборудване и обзавеждане, дейност 3 по Националната програма Модернизация на материалната база, модул Подобряване на училищна среда за нуждите на СОУ "Сава Доброплодни", град Шумен"