ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.
Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г.


УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД ШУМЕН

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


Приложение №1 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати


Приложение №2 - ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането


Приложение №3 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания


Приложение №4 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родители


Приложение №5 - ЗАЯВЛЕНИЕ