Галерия


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)


УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД ШУМЕН


ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД ШУМЕН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТАДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


Приложение №1 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати


Приложение №2 - ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането


Приложение №3 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания


Приложение №4 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родители/само с един родител


Приложение №5 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на еднократна стипендия


Приложение №6 - ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за целева стипендия