Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г.
„Заедно живеем, учим, успяваме”

=======================================================================================

ОБЯВА

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


***************

ДОКУМЕНТИ


***************

ПРОТОКОЛ №1 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ТУРОПЕРАТОР


***************

ПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ТУРОПЕРАТОР

***************

ДОГОВОР

***************

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОР

***************