**************


Съвет на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел
Училищно настоятелство при Средно училище “ Сава Доброплодни ” гр. Шумен, мандат 2017-2019 г.
Име, презиме и фамилия
Длъжност
Ивелин Боянов Митев
Председател
Валя Тодорова Андонова
Член
Емилия Спасова Божилова
Член
Милена Здравкова Аврамова
Член
Лалка Бориславова Бичинова -Илиева
Член
Силвия Василева Станчева
Член
Димитър Атанасов Димитров
Член


Контролен съвет на Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при Средно училище “ Сава Доброплодни ” гр. Шумен
Име, презиме и фамилия
Длъжност
Пламен Стефанов Петков
Председател
Катя Иванова Андреева
Член
Стела Владимирова Жечева
Член

====================================================================================

П О К А Н А

====================================================================================


upload/pok_nasto.png