Галерия

Албум: Po Leung Kuk

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2016-2017 ГОДИНА

№ Клас Име, презиме, фамилия
1. V-а Ангел Венелинов Венков
2. V-б Габриела Данаилова Георгиева
3. V-в Виктория Великова
4. V-г Александър Венциславов Владимиров
5. V-д Александра Георгиева
6. V-е Никол Николаева
7. V-ж Янко Стефанов Стефанов
8. VІ-а Елвира Стоянова Чилингирова
9. VІ-б Кристиян Георгиев Кръстев
10. VІ-в Елена Красимирова Кръстева
11. VІ-г Йордан Дочков Николаев
12. VІ-д Християна Дариева Аврамова
13. VІ-е Мартин Найденов Цолов
14. VІ-ж Иво Мирославов Мирославов/Мелиса Хакан Налбант
15. VІІ-а Боряна Градинарова
16. VІІ-б Мая Неделчева
17. VІІ-в Никола Иванов Минков
18. VІІ-г Алекс Бончев Илиев
19. VІІ-д Хасан Алпер Хасан
20. VІІ-е Албена Веселинова Цветкова
21. VІІ-ж
22. VІІІ-а Жанета Красенова Радева
23. VІІІ-б Мария Кирилова Андреева
24. VІІІ-в Жулиян Жулиянов Желязков
25. VІІІ-г Даниел Красимиров Димитров
26. VІІІ-д Хасан Алпер Хасан
27. ІХ-а Мария Данаилова Пенева
28. ІХ-б Илиян Ивайлов Илиев
29. ІХ-в Виктор Ивелинов Огнянов
30. ІХ-г Никол Диянова Иванова
31. Х-а Мелиса Едисова Атанасова
32. Х-б Ростислав Бориславов Румянов
33. Х-в Александра Валентинова Димова
34. Х-г Атина Герова
35. ХІ-а Мелиса Тихомирова Миткова
36. ХІ-б Стоян Галинов Божилов
37. ХІ-в Стефан Красимиров Стоянов
38. ХІ-г Виктория Пламенова Стефанова
39. ХІІ-а
40. ХІІ-б
41. ХІІ в

Председатели на Училищния ученически съвет за учебната 2016-2017 г.


Илиян Ивайлов Илиев – IX б – председател
Веселина Валентинова Димчева -IX б – председател

Отговорници по класове:


V клас Ангел Венелинов Венков V а клас
VІ клас Мелиса Хакан Налбант VІ ж клас
VІІ клас Никола Иванов Минков VІІ в клас
VІІІ клас Мария Кирилова Андреева VІІІ б клас
ІХ клас Виктор Ивелинов Огнянов ІХ в клас
Х клас Мелиса Едисова Атанасова Х а клас
ХІ клас Стефан Красимиров Стоянов ХІ в клас
ХІІ клас Мариян Бориславов Дерменджиев ХІІ а

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за народната просвета, нормативните актове на МОМН, училищния правилник, училищните планова и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищният ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
4. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както и да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.УУС включва всички отговорници на паралелките от V до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател. Председателят се избира на общо събрание на ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите "за" от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от V до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят на УУС има право да присъства на заседанията на педагогическия съвет, когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на УУС или отделни ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.