Галерия

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2017-2018 ГОДИНА

№ Клас Име, презиме, фамилия
1. V-а Стефан Пламенов Галенов
2. V-б Цвета Красимирова Стоянова
3. V-в Едуард Алтунян
4. V-г Християна Бочева
5. V-д Сияна Димитрова Димитрова
6. V-е Нелина Нелкова Атанасова
7. VІ-а Нежмедин Курт
8. VІ-б Александра Маринова
9. VІ-в Селина Сашева Йорданова
10. VІ-г Йордан Стоянов Мартинов
11. VІ-д Александра Георгиева Георгиева
12. VІ-e Никол Николаева
13. VІ-ж Гизем Неджмиева Сюлейманова
14. VІІ-а Йоанна Венкова Христова
15. VІІ-б Лиляна Димитрова Шарбанова
16. VІІ-в Елена Красимирова Кръстева
17. VІІ-г Николета Николова Манолова
18. VІІ-д Християна Дариева Аврамова
19. VІІ-е Кристиана Павел Данева
20. VІІ-ж Моника Валентинова
21. VІІІ-а Агата Красимирова Крумова
22. VІІІ-б Боряна Станимирова Градинарова
23. VІІІ-в Богдан Йорданов
24. VІІІ-г Беркай Берхан
25. VІІІ-д Хасан Алпер Хасан
26. ІХ-а Симона Петрова
27. ІХ-б Мария Кирилова Андреева
28. ІХ-в Жулиян Жулиянов Желязков
29. ІХ-г Райме Реджебова Мустафова
30. Х-а София Миленова Цанкова
31. Х-б Илиян Ивайлов Илиев
32. Х-в Владимира Борисова Станчева
33. Х-г Иванета Иванова Иванова
34. ХІ-а Мелиса Едисова Атанасова
35. ХІ-б Ростислав Бориславов Румянов
36. ХІ-в Йоанна Петрова Георгиева
37. ХІ-г Атина Калоянова Герова
38. ХІІ-а Мелиса Тихомирова Миткова
39. ХІІ-б Женя Пламенова Никова
40. ХІІ в Дерйя Хюсеин Хюсеин
41. ХІІ г Бирсел Бейханова Аляйдинова

Председатели на Училищния ученически съвет за учебната 2017-2018 г.


Илиян Ивайлов Илиев – X б – председател
Мелиса Едисова Атанасова -XI a – председател

Отговорници по класове:


V клас- Стефан Калинов V а и Христиана Бочева V г клас
VІ клас- Александра Маринова и Гизем Сюлейманова VІ ж клас
VІІ клас- Йоана Христова VІІ а и Елена Кръстева VІ- в клас
VІІІ клас- Петър Иванов VІІІ а клас
ІХ клас- Симона Петрова ІХ а клас
Х клас – София Цанкова Х а клас
ХІ клас- Йоанна Димитрова ХІ в клас
ХІІ клас- Стефан Стоянов ХІІ в клас

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за народната просвета, нормативните актове на МОМН, училищния правилник, училищните планова и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищният ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
4. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както и да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.УУС включва всички отговорници на паралелките от V до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател. Председателят се избира на общо събрание на ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите "за" от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от V до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят на УУС има право да присъства на заседанията на педагогическия съвет, когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на УУС или отделни ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.