Галерия

Албум: Левски

04.12.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
Избор на изпълнител за "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект "Да направи училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05 по ОП «Развитие на човешките ресурси» в СОУ »Сава Доброплодни», град Шумен.

upload/looker1anim.gif
21.11.2013 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Избор на изпълнител за „Доставка на оборудване и обзавеждане за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05 по ОП «Развитие на човешките ресурси» в СОУ »Сава Доброплодни», град Шумен.

upload/looker1anim.gif

04.10.2013 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ „САВА ДОБПЛОДНИ” гр. Шумен, по обособени позиции

upload/looker1anim.gif

24.07.2013 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за:
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. /вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СОУ “Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. “Мадара” № 34

upload/looker1anim.gif
05.06.2013 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Основен ремонт на покрив – южна с прилежаща източна и западна част в СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

upload/looker1anim.gif

23.05.2013 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Текущи и/или аварийно ремонтни работи в СОУ "Сава Доброплодни”

upload/looker1anim.gif
15.01.2013 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен, по обособени позиции:
Позиция №1 - Предоставяне на закуски и/или плод включително млечно-кисели продукти за ученици от I до IV клас в СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен
Позиция №2 – Доставка на обяд за учениците от I клас, обучаващи се на целодневна организация в СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен

upload/looker1anim.gif

09.01.2013 г.
Заповед за прекратяване на процедура:
„Осигуряване на избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ”Сава Доброплодни”.
upload/looker1anim.gif

18.12.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен, по обособени позиции:
Позиция №1 - Предоставяне на закуски и/или плод включително млечно-кисели продукти за ученици от I до IV клас в СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен
Позиция №2 – Доставка на обяд за учениците от I клас, обучаващи се на целодневна организация в СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен